Beleidsplan UVV Enschede 2020 tot 2024

Doel en werkzaamheden van de Stichting Unie Van Vrijwilligers afdeling Enschede,

De Stichting heeft ten doel het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers, met menselijk contact en continuïteit als voornaamste kenmerken. Dit doel moet worden bereikt door:

 • hulp te verlenen op eigen initiatief en op verzoek van particuliere instellingen en overheidsinstellingen;
 • samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties, met inachtneming van ieders zelfstandigheid en werkterrein en met behoud van eigen verantwoordelijkheid;
 • het bevorderen van de deskundigheid van de vrijwilligers door begeleiding van vrijwilligers; het organiseren van werkbesprekingen en het organiseren/stimuleren van bijscholing.

 

De missie van UVV Enschede

Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken

 

De werkzaamheden van UVV Enschede bestaan aanvang 2020 uit de volgende projecten:

 • Gastvrouw/-heer bij het Revalidatiecentrum ” Het Roessingh”
 • Gastvrouw/-heer bij Sanquin Bloedbank
 • diverse projecten bij het Medisch Spectrum Twente (MST) onderverdeeld in:tijdschriftenservice, gastvrouw/-heer op diverse afdelingen, waaronder de vrijwilligers op de golfkar, communie / stiltecentrum, TCH ( thorax / cardiologie / hartrevalidatie) kinderopvang en de tiener- en kinderafdeling

 

Een aanvraag voor een nieuwe project of uitbreiding van bestaande projecten zal door het bestuur getoetst worden op haalbaarheid en op de criteria waaraan het project moet voldoen volgens de normen van de stichting.

 

De werving van gelden.

De benodigde gelden voor de Stichting worden verworven door een bijdrage van de deelnemende instellingen. Hierover worden per instelling vierjaarlijks afspraken gemaakt.

 

Beheer van het vermogen van de stichting.

Alle middelen van de stichting vallen onder verantwoording van het bestuur van de stichting. De penningmeester van de stichting voert (digitale) administratie en beheert de daartoe behorende boeken en bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze dat te allen tijde de rechten en plichten van de stichting kunnen worden gekend.

De penningmeester zal in de looptijd van dit beleidsplan binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de balans en staat van baten en lasten van de stichting opmaken en bekend maken.

De balans en staat van baten en lasten wordt door het bestuur vastgesteld, nadat deze door een kascontrolecommissie is gecontroleerd en goedgekeurd.

De penningmeester zal de genoemde bescheiden zeven jaar bewaren.

 

De besteding van het vermogen van de stichting.

In de periode van dit beleidsplan zal de besteding van het vermogen als volgt plaatsvinden:

 • jaarlijkse afdracht landelijk UVV
 • contributie KvK
 • vergader- en organisatiekosten
 • vrijwilligersbijeenkomsten
 • Projectleiders-bijeenkomsten
 • Bijscholingskosten
 • Bedrag per vrijwilliger per project t.b.v. uitstapje of activiteit
 • Afschrijving computer secretaris en penningmeester
 • Abonnement boekhoudpakket

Bij een positief resultaat zal het bestuur het bedrag toekennen aan de reserves en tevens reserveren voor jubileumprojecten.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

UVV Enschede is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut beogende instelling,

Overige contacten.

UVV Enschede onderhoudt op plaatselijk niveau contact via het PIO (Platform Informele Ondersteuning) nauwe banden met andere (vrijwilligers) organisaties. Regionaal is er contact met de UVV afdelingen in de omgeving en met de landelijke UVV afdeling.