Afscheid.

De afgelopen maanden waren niet gewoon, sterker nog ze waren abnormaal! Corona heeft er overal flink ingehakt, ook voor het vrijwilligerswerk van UVV Enschede. Gelukkig zijn we geen vrijwilligers verloren door de ziekte, wel als gevolg ervan. Mensen waren en zijn angstig, durven niet te werken uit angst voor besmetting en heel vaak mocht dat ook niet in eerste instantie van de instelling.

Voorzichtig aan begint hier en daar de inzet van vrijwilligers weer op gang te komen, bijvoorbeeld bij de bloedbank Sanquin en het Roessingh.  Vrijwilligers die blij zijn weer aan de slag te kunnen, ik vind het fijn om te zien en te horen. Gezondheid blijft het belangrijkste uitgangspunt!

 

Deze nieuwsbrief is mijn laatste voor UVV Enschede.  In de afgelopen jaren heb ik me met hart en ziel ingezet voor UVV Enschede, maar nu ga ik er een punt achter zetten.

Ik heb veel bevlogen vrijwilligers ontmoet en ik wil iedereen hartelijk danken voor de prettige contacten die ik heb ervaren en ik wens iedereen veel succes. Blijf gezond!

Ineke Hammer, (oud) voorzitter UVV Enschede.

 

Vacatures.

UVV Enschede is per direct op zoek naar een voorzitter en een penningmeester. Bent u of kent u een geschikte kandidaat? Neem dan contact op met het secretariaat secretariaatuvvenschede@gmail.com

 

Beleidsplan 2020 – 2024

Het beleidsplan 2020 – 2024 van UVV Enschede is gereed en te lezen op de website: www.uvv-enschede.nl

 

Klopt het mailadres nog?

Met enige regelmaat komt het voor dat we bijvoorbeeld bij het versturen van de nieuwsbrief een melding krijgen dat de mail niet kon worden bezorgd omdat het mailadres niet klopt. Vriendelijk verzoek bij het kiezen of wijzigen van een mailadres dit door te geven aan de ledenadministratie: rianowosielski@home.nl

 

Kascontrolecommissie leden 2020 – 2021.

De vrijwilligers Luuk de Jong en Frans Gollenbeek hebben zich bereid verklaard de controle van de kas op zich te nemen. Een reserve lid wordt nog gezocht. Penningmeester Gerrit Peters legt zijn bestuurstaken neer, maar houdt tot zijn opvolging is geregeld de financiën bij.

 

Huishoudelijk reglement aangepast.

Het huishoudelijke reglement is aangepast:  alle leeftijdseisen zijn verwijderd. Toegevoegd is de voorwaarde dat men moet beschikken over een mailadres. Overigens stelt bloedbank Sanquin wel een leeftijdsgrens te weten 80 jaar, dezelfde grens die men stelt aan een donor.

 

 

Doel en werkzaamheden van de Stichting Unie Van Vrijwilligers afdeling Enschede,

De Stichting heeft ten doel het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers, met menselijk contact en continuïteit als voornaamste kenmerken. Dit doel moet worden bereikt door:

 • hulp te verlenen op eigen initiatief en op verzoek van particuliere instellingen en overheidsinstellingen;
 • samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties, met inachtneming van ieders zelfstandigheid en werkterrein en met behoud van eigen verantwoordelijkheid;
 • het bevorderen van de deskundigheid van de vrijwilligers door begeleiding van vrijwilligers; het organiseren van werkbesprekingen en het organiseren/stimuleren van bijscholing.

 

De missie van UVV Enschede

Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken

 

De werkzaamheden van UVV Enschede bestaan aanvang 2020 uit de volgende projecten:

 • Gastvrouw/-heer bij het Revalidatiecentrum ” Het Roessingh”
 • Gastvrouw/-heer bij Sanquin Bloedbank
 • diverse projecten bij het Medisch Spectrum Twente (MST) onderverdeeld in:tijdschriftenservice, gastvrouw/-heer op diverse afdelingen, waaronder de vrijwilligers op de golfkar, communie / stiltecentrum, TCH ( thorax / cardiologie / hartrevalidatie) kinderopvang en de tiener- en kinderafdeling

 

Een aanvraag voor een nieuwe project of uitbreiding van bestaande projecten zal door het bestuur getoetst worden op haalbaarheid en op de criteria waaraan het project moet voldoen volgens de normen van de stichting.

 

De werving van gelden.

De benodigde gelden voor de Stichting worden verworven door een bijdrage van de deelnemende instellingen. Hierover worden per instelling vierjaarlijks afspraken gemaakt.

 

Beheer van het vermogen van de stichting.

Alle middelen van de stichting vallen onder verantwoording van het bestuur van de stichting. De penningmeester van de stichting voert (digitale) administratie en beheert de daartoe behorende boeken en bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze dat te allen tijde de rechten en plichten van de stichting kunnen worden gekend.

De penningmeester zal in de looptijd van dit beleidsplan binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de balans en staat van baten en lasten van de stichting opmaken en bekend maken.

De balans en staat van baten en lasten wordt door het bestuur vastgesteld, nadat deze door een kascontrolecommissie is gecontroleerd en goedgekeurd.

De penningmeester zal de genoemde bescheiden zeven jaar bewaren.

 

De besteding van het vermogen van de stichting.

In de periode van dit beleidsplan zal de besteding van het vermogen als volgt plaatsvinden:

 • jaarlijkse afdracht landelijk UVV
 • contributie KvK
 • vergader- en organisatiekosten
 • vrijwilligersbijeenkomsten
 • Projectleiders-bijeenkomsten
 • Bijscholingskosten
 • Bedrag per vrijwilliger per project t.b.v. uitstapje of activiteit
 • Afschrijving computer secretaris en penningmeester
 • Abonnement boekhoudpakket

Bij een positief resultaat zal het bestuur het bedrag toekennen aan de reserves en tevens reserveren voor jubileumprojecten.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

UVV Enschede is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut beogende instelling,

Overige contacten.

UVV Enschede onderhoudt op plaatselijk niveau contact via het PIO (Platform Informele Ondersteuning) nauwe banden met andere (vrijwilligers) organisaties. Regionaal is er contact met de UVV afdelingen in de omgeving en met de landelijke UVV afdeling.

De Unie Van Vrijwilligers (UVV) Enschede is wegens vertrek van haar voorzitter en penningmeester per direct op zoek naar vervangers (M/V). Het bestuur vergadert ongeveer 8 keer per jaar.

Bent u:

 • ondernemend, creatief en gestructureerd?
 • zoekt u een nieuwe uitdaging?
 • op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding bij een maatschappelijke organisatie?
 • handig met de computer en digitale sociale media?

Dan is een van deze bestuursfuncties misschien wat voor u!

Algemene informatie over de organisatie

De Vrijwilligers van UVV Enschede geven in deze hectische tijd van bezuinigingen onze medemens net die extra aandacht waar de professionele kracht niet meer aan toe komt. De Unie Van Vrijwilligers brengt vrijwilligers, instellingen en hulpvragers op een vriendelijke en vakkundige manier met elkaar in contact. De vrijwilligers van UVV Enschede dragen bij aan:

 • het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen in een zorgsituatie.
 • De ondersteuning van bezoekers en bewoners in de Enschedese zorginstellingen: Medisch Spectrum Twente, Roessingh Revalidatiecentrum en Sanquin Bloedbank

U wilt meer informatie?

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie, neem dan via de mail contact op met het secretariaat : secretariaatuvvenschede@gmail.com

Taakomschrijving: U bent als gastvrouw/gastheer werkzaam op de plasma-afname en voorziet

de donoren van een kopje koffie, thee enzovoorts. Daarnaast is het de bedoeling dat u, als de donor het op prijs stelt, een praatje maakt om de afnametijd zo aangenaam mogelijk te maken.

Werktijden: in overleg met de projectleider.

Voorwaarden: kandidaten kunnen omgaan met email.

Belangstelling of meer informatie?

Neem dan telefonisch of per mail contact op met de projectleider van de UVV voor de bloedbank: Jeannet Bietmann : jeannetbietmann@hotmail.com  of 06 40 18 29 96